persondatapolitik

Virksomhedsoplysninger

Dataansvarlig: Marie Steenberger Lifematters v/Marie Steenberger

Mail: Marie@mariesteenberger.dk

Navn: Marie Steenberger

Tlf.:+45 26220204

Website: www.mariesteenberger.dk

1) Generelt om databeskyttelse

Som led i aktiviteter vedrørende drift af virksomheden, informationer relateret til brug af vores hjemmeside, samt markedsføringstiltag, behandler vi personoplysninger. Denne persondatapolitik beskriver, hvordan vi behandler dine oplysninger.

Gennemsigtighed i databehandlingen

I denne persondatapolitik kan du læse, hvordan vi behandler oplysninger om dig, og til hvilke formål, de bliver behandlet. Du har modtaget eller modtager en del af de samme oplysninger, når du registrerer dine oplysninger på vores website.

Samtykke, inden vi behandler dine persondata

Inden vi behandler oplysninger om dig, indhenter vi samtykke til de specifikke formål, medmindre disse indhentes og behandles på andet legitimt grundlag.

Vi kan ved anmodning oplyse dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger.

Et samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage. I afsnittet “Ret til tilbagetrækning af samtykke” [2a] kan du læse om, hvordan du kan trække dit samtykke tilbage.

Videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver i nogle tilfælde persondata til andre aktører i forbindelse med drift af vores virksomhed, men alene som led i legitime behandlinger. Hvis vi, som led i behandlingen af dine oplysninger, videregiver personoplysninger, oplyses du om dette forud for behandling.

Videregivelser i forbindelse med:

· Ved booking af en konsultation og journalisering videregives til terapeutbooking.dk.

· Besøg på vores hjemmeside, sker der i forbindelse med statistik, videregivelse af statiske data til Google Analytics/ Google tagmanager.

· Behandling af oplysninger til nyhedsbreve, sker der videregivelse til Simpleo.ca og Squarespace.com som vi benytter til at udsende nyhedsbreve.

· Besøg på vores hjemmeside, sker der i forbindelse med vores brug af Facebook Pixel overførsel til Facebook, til brug for målrettet annoncering.

· Køb af produkter, sker der videregivelse til Nets, der håndterer den sikre betaling.

Der vil være tredjeparts serviceudbydere, som hoster og vedligeholder den hardware, som dine oplysninger gemmes i. De har ikke adgang til dine oplysninger i den daglige drift. Hvis der opstår et specifikt behov for vedligeholdelse eller fejlfinding kan Lifematters v/Marie Steenberger som dataansvarlig give engangstilladelser til adgang og vedligeholdelse af oplysninger.

Overførsel til tredjeland

Der overføres oplysninger til tredjelande i følgende situationer:

· Behandling af oplysninger til nyhedsbreve, behandles oplysningerne i Simpleo der er baseret i Canada og opbevarer oplysninger på servere i US og Canada, – Simpleo overførsel sker på baggrund af kommissionens afgørelse om sikkerhed, da Simpleo har tilsluttet sig EU US Privacy shield

· Statistik på hjemmesiden, hvor vi benytter Google Analytics og tagmanager, her overføres oplysningerne til Google som er placeret i USA, overførsel sker på baggrund af kommissionens afgørelse om sikkerhed, da Google har tilsluttet sig EU US Privacy shield

· Ved brug af hjemmesiden, benytter vi Facebook Pixel til at kunne målrette og opbygge annoncemålgrupper på Facebook. Facebook bruger standard kontrakter, der er godkendt af EU kommissionen, og anvender EU Kommissionens beslutninger om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

2) Registreredes rettigheder

Som registreret har du jf. EU Persondataforordning følgende rettigheder. Følgende omhandler vores håndtering af disse rettigheder, samt hvordan du som registreret kan udøve dem.

Som registreret har du ret til:

• Indsigt

• Berigtigelse

• Sletning

• Indsigelse

• Begrænsning

• Dataportabilitet

• Tilbagetrækning af samtykke

• Indgivelse af en klage til tilsynsmyndigheden

Dataansvarlige underretter uden unødig forsinkelse den registrerede om, hvordan virksomheden håndterer den registreredes udøvelse af dennes rettigheder.

2a) Sådan udøver du dine rettigheder

Ret til indsigt

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig, i det omfang vi videregiver oplysninger.

Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til indsigt i forbindelse med de personoplysninger, der er afgivet til et givent formål, skal du som registreret skrive en mail til Lifematters v/Marie Steenberger, email: marie@mariesteenberger.dk, hvori det fremgår, at du ønsker at udøve din ret til indsigt.

Dataansvarlige samler herefter de oplysninger, der behandles om dig, samt redegør for til hvilke formål, de er indsamlet, og hvilket legitimt grundlag, de behandles på.

Ret til berigtigelse

Du har som registreret ret til at få berigtiget de oplysninger, vi behandler om dig.

Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til berigtigelse i forbindelse med de personoplysninger, der er afgivet til et givent formål, skal du skrive en mail til marie@mariesteenberger.dk, hvori det fremgår, at du ønsker at udøve din ret til berigtigelse, samt hvilke oplysninger, du ønsker berigtiget.

Dataansvarlige sørger herefter for at berigtige oplysningerne, samt underrette alle som oplysningerne er videregivet til. Når berigtigelsen er udført, melder dataansvarlige tilbage om dette.

Ret til sletning

I visse tilfælde har du som registreret ret til sletning af de oplysninger, vi behandler om dig. Der er dog tilfælde, hvor vi har en retslig forpligtelse til at opbevare dem.

Vi har rutiner, som gør, at vi sletter personoplysninger, der ikke længere tjener nogle legitime formål, eller som vi er retsligt forpligtede til at opbevare og behandle.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er korrekte, har du ret til at få dem rettet eller slettet.

Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til sletning af de personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med et givent formål, skal du skrive en mail marie@steenberger.dk, hvori det fremgår, hvilke oplysninger, der ønskes slettet.

Den dataansvarlige vurderer ved modtagelse af den registreredes anmodning om sletning, om der findes undtagelser for sletning. I tilfælde af, at den dataansvarlige finder undtagelse for sletning, oplyser den dataansvarlige uden unødig forsinkelse om begrundelse og hjemmel for undtagelsen.

Hvis der ikke findes undtagelser, sletter den dataansvarlige den registreredes personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med denne samtykkeerklæring, og meddeler den registrerede om dette.

Ret til indsigelse

Du har som registreret ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til indsigelse mod behandling af de personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med et givent formål, skal du skrive en mail til marie@mariesteenberger.dk, hvori det fremgår, at du ønsker at udøve din ret til indsigelse.

Dataansvarlige sikrer herefter, at personoplysninger ikke bliver behandlet til det formål, hvortil de er indsamlet, så længe der er en ikke-afsluttet indsigelse mod behandling.

Hvis din indsigelse er berettiget, sikrer dataansvarlige, at behandlingen af dine personoplysninger bringes til ophør, indtil en afgørelse om udfaldet af indsigelsen foreligger.

Ret til begrænsning af behandling

Du har som registreret ret til at anmode om begrænsning af vores behandling af dine personoplysninger.

Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til begrænsning af behandling for de personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med et givent formål, skal du skrive en mail marie@mariesteenberger.dk, hvori det fremgår, at du ønsker at udøve din ret til begrænsning mod behandling.

Dataansvarlige sikrer herefter, at personoplysninger ikke længere bliver behandlet i virksomheden eller af eventuelle databehandlere, indtil begrænsningen ophører.

Ret til dataportabilitet

Du har som registreret ret til at anmode om portering af dine personoplysninger til en anden udbyder af samme ydelse.

Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til dataportabilitet af de personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med et givent formål, skal du skrive en mail til marie@mariesteenberger.dk, hvori det fremgår, at du ønsker at udøve din ret til dataportabilitet.

Dataansvarlige sikrer herefter, at personoplysninger leveres til den registrerede i et almindeligt og maskinlæsbart format.

Ret til tilbagetrækning af samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til at tilbagetrække en samtykkeerklæring, skal du skrive en mail marie@mariesteenberger.dk, hvori det fremgår, at du ønsker at trække dit samtykke tilbage, samt til hvilket formål samtykket oprindeligt er givet.

Dataansvarlige sikrer herefter, at personoplysningerne ikke bliver behandlet til det formål, hvortil de er indsamlet. Såfremt der ikke findes undtagelser eller lovmæssige forpligtelser for sletning, vil dataansvarlige sikre, at personoplysningerne slettes.

Ret til indgivelse af klage til tilsynsmyndighed

Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden, kan dette gøres ved at kontakte Datatilsynet. På Datatilsynets hjemmeside er det muligt at indgive en klage.

2b) Dataansvarliges oplysningspligt

Hvis du som registreret har benyttet dine rettigheder til enhver berigtigelse eller sletning af personoplysningerne eller begrænsning af behandling - der er udført i henhold til artikel 16, artikel 17, stk. 1 og artikel 18 - underretter den dataansvarlige alle modtagere, som personoplysningerne er videregivet til. De nødvendige handlinger vil så blive foretaget af parterne for at sikre den registreredes rettigheder.

3) Hvad bruger vi dine data til? (behandling af persondata)

Vi anvender data om dig for at overholde pligter, der påhviler os som dataansvarlige, samt til opfyldelse af kontrakt og i forbindelse med behandling, hvortil der er givet samtykke.

De data, vi anvender, omfatter:

Almindelige persondata

• Navn

• E-mail adresse

• Adresse

• Telefonnummer

• Identifikation til online betaling

Følsomme persondata

• Helbredsoplysninger

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre legitime interesser.

Dette sker når:

Du anvender en kontaktformular på vores hjemmeside. Her modtager vi en mail, hvor vi udelukkende benytter de oplysninger, du afgiver i formularen, til at kontakte dig. Vi behandler oplysningerne på baggrund af det samtykke, du afgiver på hjemmesiden i forbindelse med udfyldelse af kontaktformularen. Samtykket er vores legitime behandlingsgrundlag jf. persondataforordningens artikel 6 stk. 1 litra a).

Du downloader online produkter. Her modtager vi en mail, hvor vi udelukkende benytter de oplysninger, du afgiver i formularen, til at kontakte dig. Vi behandler oplysningerne på baggrund af det samtykke, du afgiver på hjemmesiden i forbindelse med udfyldelse af kontaktformularen. Samtykket er vores legitime behandlingsgrundlag jf. persondataforordningens artikel 6 stk. 1 litra a).

Du tilmelder dig til nyhedsbrev på vores hjemmeside

Her modtager vi en mail, hvor vi udelukkende benytter de oplysninger, du afgiver i formularen, til at kontakte dig. Vi behandler oplysningerne på baggrund af det samtykke, du afgiver på hjemmesiden i forbindelse med udfyldelse af kontaktformularen. Samtykket er vores legitime behandlingsgrundlag jf. persondataforordningens artikel 6 stk. 1 litra a).

Køb af produkter

I forbindelse med køb af produkter behandler vi, både valgfrie og obligatoriske oplysninger. De obligatoriske oplysninger i er: For-og efternavn, Adresse, Post nr. og by, land og telefonnummer. Oplysningerne er nødvendige for, at vi kan udstede dit produkt. Vores legitime behandlingsgrundlag i forbindelse med de obligatoriske oplysninger er vi forpligtet til at registrer, opbevare og behandle oplysninger om dine køb jf. bogføringslovens: §7 nøjagtighed af registrering og § 10 opbevaring i 5 år.

Konsultationer

I forbindelse med konsultationer oprettes en journal, som gemmes og opbevares i vores bookingsystem Terapeutbooking.dk

Vi behandler kun relevante personoplysninger om dig

Vi behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, hvortil de er indsamlet. Det afhænger af formålet, hvilke oplysninger, der er tilstrækkelige og relevante.

Du bliver ved afgivelse af dine oplysninger orienteret om, hvorfor vi indsamler de enkelte oplysninger. Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet.

Der kan være retslige forpligtelser, som gælder for den dataansvarlige, og som er årsag til, at vi indsamler, behandler, og opbevarer personoplysninger.

Du kan altid anmode om indsigt jf. processen ovenfor.

Vi opdaterer løbende personoplysninger, når dette er muligt

Vi kontrollerer, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er forkerte eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Flere af vores services afhænger af, at oplysningerne er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor oplyse os om eventuelle urigtigheder eller ændringer i dine personoplysninger.

4) Behandlingssikkerhed – organisatorisk og teknisk

Vi beskytter dine personoplysninger og har interne regler og processer om informationssikkerhed. Vi har indført organisatoriske foranstaltninger og processer, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Kun personale med legitimt og sagligt formål kan tilgå personoplysninger.

4a) Tekniske sikkerhedsforanstaltninger

Sikkerhed på hjemmesiden

Hjemmesiden benytter SSL (Secure Socket Layer). SSL er en krypteringsprotokol, hvilket betyder, at det kun er afsender og modtager, der kan læse de oplysninger, der bliver sendt imellem dem. Du kan altså indtaste dine oplysninger sikkert på vores hjemmeside.

Sikkerhed i modtagersystemer

Når vi modtager dine oplysninger, bliver de opbevaret sikkert. Vi benytter One.com som stiller fornødne garantier for den tekniske, fysiske og organisatorisk sikkerhed.

Til Konsultationer benyttes Terapeutbooking som stiller følgende sikkerheds garantier

All kommunikation med Terapeut Booking kører med SSL-sikkerhed (krypteret, sikker kommunikation), samt at data ligger krypteret i databasen.

4b) Organisatoriske foranstaltninger

For at sikre dine oplysninger bedst muligt har vi sat følgende processer op i forbindelse med de personer, der kan have kontakt med dine oplysninger:

Kun personer, der handler på direkte instruks fra dataansvarlige, kan få adgang til oplysninger i systemerne. Dette er sikret ved interne kontroller og processer samt nødvendig undervisning.

Alle oplysninger om personer opbevares og behandles i en struktur, hvor kun personer, der har et sagligt ærinde, kan tilgå dem. Dette sikres ved adgangs- og rettighedsstyring i vores administrative systemer.

5) Opbevaring og sletning

Vi opbevarer og behandler kun dine oplysninger, så længe vi har et legitimt grundlag for dette.

5a) Vi sletter oplysninger ud fra følgende principper:

· Oplysninger som opbevares jf. Bogføringslovens §10 gemmes i indeværende år + 5 år

· Oplysninger som behandles på baggrund af samtykke gemmes indtil et af følgende gør sig gældende:

· Du har trukket samtykket tilbage, enten ved brug af knap i nyhedsbrev eller ved mail, til dataansvarlige.

· Du har anmodet dataansvarlige om at få slettet dine oplysninger, og dataansvarlige har ikke anden legitimt behandlingsgrundlag.

· Vi tilbyder ikke længere den service som du har givet samtykke til behandling for.

I øvrige tilfælde slettes oplysninger, når der ikke længere er pligt til dokumentation. Oplysninger slettes her efter fem år.

5b) Overførsel til tredjeland

Vi overfører personoplysninger i forbindelse med:

· Tracking på hjemmesiden, her overfører vi oplysninger til Google.com overførsel sker på baggrund af Kommissionens afgørelse om tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger og er baseret på EU US Privacy shield, som virksomheden har dokumenteret at efterleve

· Brug af online storage og delingstjeneste, her overfører vi oplysninger til Squarespace.com og Simplero.com, overførsel sker på baggrund af Kommissionens afgørelse om tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger og er baseret på EU US Privacy shield, som virksomheden har dokumenteret at efterleve

6) Cookies

Hvad er cookies

Dette website anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

Så lang tid opbevares cookies

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

Sådan sletter du cookies

Se vejledninger på http://minecookies.org/cookiehandtering.

Sådan undgår jeg cookies?

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning på http://minecookies.org/cookiehandtering.

Link til cookies